Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
baton
/'bætən/
Jump to user comments
danh từ
 • dùi cui (cảnh sát)
 • gậy chỉ huy
  • Marshal's baton
   gậy chỉ huy của nguyên soái
  • conductor's baton
   (âm nhạc) que của người chỉ huy dàn nhạc
 • (thể dục,thể thao) que gỗ truyền tay (chạy tiếp sức)
ngoại động từ
 • đánh bằng dùi cui, đánh bằng gậy
Related words
Related search result for "baton"
Comments and discussion on the word "baton"