Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
bottom
/'bɔtəm/
Jump to user comments
danh từ
 • phần dưới cùng; đáy
  • at the bottom of the street
   ở cuối phố
  • the bottom of a page
   cuối trang
  • the bottom of a glass
   đáy cốc
  • to sink to the bottom
   chìm xuống đáy (biển)
  • from the bottom of one's heart
   tự đáy lòng
 • (hàng hải) bụng tàu; tàu
 • mặt (ghế)
 • đít
  • to kick someone's bottom
   đá đít người nào
  • to fall on one's bottom
   ngã phệt đít xuống
 • cơ sở; ngọn nguồn
  • to get to the bottom of a mystery
   tìm hiểu ngọn nguồn của một điều bí ẩn
 • bản chất
  • to be a good man at bottom
   bản chất là người tốt
 • sức chịu đựng, sức dai
  • a horse of good bottom
   con ngựa dai sức
IDIOMS
 • to knock the bottom out of an argument
  • bẻ gãy một lý lẽ
 • to stand on one's own bottom
  • tự lập không nhờ vả ai
tính từ
 • cuối, cuối cùng, thấp nhất
  • bottom price
   giá thấp nhất
 • căn bản
IDIOMS
 • to bet one's bottom dollar
  • dốc túi đánh cược
ngoại động từ
 • làm đáy (thùng, xoong...)
 • đóng mặt (ghế)
 • mò xuống tận đáy; ((nghĩa bóng)) xem xét kỹ lưỡng (một vấn đề)
 • (bottom upon) căn cứ vào, dựa trên
nội động từ
 • chạm đáy
Related search result for "bottom"
Comments and discussion on the word "bottom"