Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bias
/'baiəs/
Jump to user comments
danh từ
 • độ xiên, dốc, nghiêng
 • đường chéo
  • to cut on the bias
   cắt chéo (vải)
 • (nghĩa bóng) khuynh hướng, sự thiên về; thành kiến
  • to have a bias in favour of something
   có khuynh hướng thiên về cái gì
  • to bias towards someone
   thiên vị đối với ai
  • to have a bias against someone
   thành kiến đối với ai
 • (vật lý) thế hiệu dịch
  • automatic bias
   thế hiệu dịch tự động
phó từ
 • xiên, nghiêng
 • chéo theo đường chéo
ngoại động từ
 • hướng
  • to the opinions of the people
   hướng dư luận của quần chúng
 • gây thành kiến
  • to be bias (s)ed against somebody
   có thành kiến đối với ai
 • ảnh hưởng đến (thường là xấu)
Related words
Related search result for "bias"
Comments and discussion on the word "bias"