Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
base
/beis/
Jump to user comments
danh từ
 • cơ sở, nền, nền tảng, nền móng
 • đáy, chấn đế
 • căn cứ
  • air base
   căn cứ không quân
  • military base
   căn cứ quân sự
  • base of operation
   căn cứ tác chiến
 • (toán học) đường đáy, mặt đáy
  • base of a triangle
   đáy tam giác
 • (toán học) cơ số
  • base of logarithm
   cơ số của loga
 • (ngôn ngữ học) gốc từ
 • (hoá học) Bazơ
IDIOMS
 • to be off one's base
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) mất trí
 • to get to first base
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) khởi công, bắt đầu làm (việc gì)
ngoại động từ
 • đặt tên, đặt cơ sở (cái gì) trên
 • dựa vào, căn cứ vào
  • to base oneself on facts
   dựa vào thực tế
tính từ
 • hèn hạ, đê tiện; khúm núm, quỵ luỵ
 • thường, không quý (kim loại)
  • base metals
   kim loại thường
 • giả (tiền)
  • base coin
   đồng tiền giả
Related search result for "base"
Comments and discussion on the word "base"