Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
boucher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nút lại, bít, lấp
  • Boucher une bouteille
   nút cái chai
  • Boucher une fenêtre
   bít cửa sổ lại
  • Boucher un passage
   bít lối; ngăn lối đi
  • Bouchée
 • boucher les yeux+ bịt mắt, che mắt (nghĩa bóng)
  • boucher un trou
   (thân mật) trả món nợ
  • en boucher un coin à quelqu'un
   xem coin
  • se boucher le nez
   bịt mũi
  • se boucher les oreilles
   bưng tai, mũ nỉ che tai
ngoại động từ
 • (Boucher un cheval) xem răng định tuổi con ngựa
danh từ giống đực
 • anh hàng thịt
 • (nghĩa bóng) kẻ tàn bạo
Related search result for "boucher"
Comments and discussion on the word "boucher"