Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
compact
/'kɔmpækt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thoả thuận
  • general compact
   sự thoả thuận chung
 • hiệp ước, hợp đồng, giao kèo, khế ước
  • social compact
   khế ước xã hội
 • hộp phấn sáp bỏ túi
tính từ
 • kết, đặc, chặt, rắn chắc; chắc nịch
  • a compact mass
   một khối rắn chắc
 • chật ních, chen chúc
  • a compact crowd
   đám đông chật ních
 • (văn học) cô động, súc tích
 • (+ of) chất chứa, chứa đầy, đầy
  • a man compact of suspicion
   một người đầy hoài nghi
ngoại động từ, (thường) dạng bị động
 • kết lại (thành khối); làm cho rắn chắc, làm cho chắc nịch; cô đọng lại
  • to be compacted of
   kết lại bằng, gồm có
Related search result for "compact"
Comments and discussion on the word "compact"