Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
cell
/sel/
Jump to user comments
danh từ
 • phòng nhỏ
 • xà lim
  • condemned cell
   xà lim giam những người bị kết án tử hình
 • lỗ tổ ong
 • (điện học) pin
  • dry cell
   pin khô
 • (sinh vật học) tế bào
 • (chính trị) chi bộ
  • communist party
   chi bộ đảng cộng sản
 • am (nhà nhỏ một gian của ẩn sĩ)
 • (thơ ca) túp lều tranh, căn nhà nhỏ
 • (thơ ca) nấm mồ
Related search result for "cell"
Comments and discussion on the word "cell"