Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
complete
/kəm'pli:t/
Jump to user comments
tính từ
 • đầy đủ, trọn vẹn, hoàn toàn
  • a complete failure
   một sự thất bại hoàn toàn
 • hoàn thành, xong
  • when will the work be complete?
   khi nào công việc ấy sẽ hoàn thành?
 • (từ cổ,nghĩa cổ) hoàn toàn, toàn diện (người)
  • complete horseman
   một người cưỡi ngựa giỏi hoàn toàn
ngoại động từ
 • hoàn thành, làm xong
 • làm đầy đủ, bổ sung, làm cho trọn vẹn; làm cho hoàn toàn
  • this completes my happiness
   điều này làm cho niềm hạnh phúc của tôi thêm trọn vẹn
Related search result for "complete"
Comments and discussion on the word "complete"