Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
finish
/'finiʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự kết thúc, sự kết liễu; phần cuối, phần kết thúc, đoạn kết thúc
  • to fight to a finish
   đánh đến cùng
  • to be in at the finish
   (săn) có mặt lúc hạ con cáo; có mặt lúc kết thúc
  • the finish of the race
   đoạn cuối của cuộc đua; đích của cuộc đua
 • sự sang sửa, cuối cùng, sự hoàn thiện
 • tích chất kỹ, tính chất trau chuốt
ngoại động từ
 • hoàn thành, kết thúc, làm xong
  • to finish one's work
   làm xong công việc
 • dùng hết, ăn (uống) hết, ăn (uống) sạch
 • sang sửa lần cuối cùng
 • hoàn chỉnh sự giáo dục của (ai)
 • (thông tục) giết chết, cho đi đời
 • (thông tục) làm mệt nhoài
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm cho không còn giá trị gì nữa
IDIOMS
 • to finish off
  • hoàn thành, kết thúc, làm xong
  • giết chết, kết liễu
 • to finish up
  • hoàn thành, kết thúc, làm xong ((như) to finish off)
  • dùng hết, ăn hết sạch; ăn nốt cho hết
 • to finish with
  • hoàn thành, kết thúc, làm xong ((như) to finish off)
  • chấm dứt mọi quan hệ với; thờ ơ với
Related search result for "finish"
Comments and discussion on the word "finish"