Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
nail
/neil/
Jump to user comments
danh từ
 • móng (tay; chân); móng vuốt (thú vật)
 • cái đinh
  • to drive a nail
   đóng đinh
 • nên (đơn vị đo lường cổ, bằng khoảng 55cm)
IDIOMS
 • hard as nails
  • (thể dục,thể thao) rắn rỏi; sung sức; được tập luyện kỹ
  • cứng rắn; tàn nhẫn
 • to fligh tooball and nail
  • (xem) tooth
 • to hit the [right] nail on the head
  • (xem) hit
 • a nail in one's coffin
  • cái có thể làm cho người ta chóng chết
 • to pay on the nail
  • trả ngay không lần lữa
 • right á náil
  • đúng lắm, hoàn toàn đúng
ngoại động từ
 • đóng đinh; (nghĩa bóng) ghìm chặt
  • to nail up a window
   lấy đinh vít chặt cửa sổ lại
  • to nail one's eyes on something
   nhìn chăm chú (nhìn chòng chọc) vật gì
  • to stood nailed to the ground
   nó đứng như chôn chân xuống đất
  • to nail a blow
   giáng cho một đòn
  • to nail someone down to his promise
   bắt ai phải giữ lời hứa
 • (từ lóng) bắt giữ, tóm
IDIOMS
 • to nail colours to mast
  • (xem) colour
 • to nail a lie to the counter (barn-door)
  • vạch trần sự dối trá
Related search result for "nail"
Comments and discussion on the word "nail"