Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
correct
Jump to user comments
tính từ
 • đúng, đúng đắn; đúng ngữ pháp
  • Copie correcte
   bản sao đúng
  • Phrase correcte
   câu đúng ngữ pháp
 • đứng đắn
  • Tenue correcte
   cách ăn mặc đứng đắn
 • tạm được, phải chăng
  • Logement correct
   chỗ ở tạm được
  • Prix correct
   giá phải chăng
Related search result for "correct"
Comments and discussion on the word "correct"