Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
crochet
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • cái móc
  • Crochet de bureau
   cái móc cắm giấy
  • Clou à crochet
   đinh móc
  • Crochet de serrurier
   cái móc (mở khóa) của thợ khóa
 • que móc (đẻ đan); hàng (đan bằng que) móc
 • răng móc (của rắn)
 • dấu ngoặc vuông
 • (thể dục thể thao) cú móc (quyền Anh)
 • sự quành gắt; chỗ quành gắt (ở đường đi)
 • (kiến trúc) trang trí hình móc
 • cuộc thi (hát...) do công chúng định người chúng giải
  • être (vivre) aux crochets de quelqu'un
   ăn bám ai
Related search result for "crochet"
Comments and discussion on the word "crochet"