Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
damned
/dæmd/
Jump to user comments
tính từ
 • bị đày địa ngục, bị đoạ đày
 • đáng ghét, đáng nguyền rủa; ghê tởm
  • none of your damned nonsense!
   đừng có nói bậy!
  • you damned fooldamned
   đồ ngu!, đồ ngốc!
IDIOMS
 • the damned
  • những linh hồn bị đoạ đày (xuống địa ngục)
phó từ
 • quá lắm, hết sức; vô cùng, cực kỳ
  • it is damned hot
   trời nóng quá lắm
  • it was a damned long way
   đường xa chết cha chết mẹ đi thế này
Related words
Related search result for "damned"
Comments and discussion on the word "damned"