Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
demented
/di'mentid/
Jump to user comments
tính từ
 • điên, điên cuồng, loạn trí; cuồng lên
  • to be demented; to become demented
   điên, mất trí, loạn trí
  • it will drive me demented
   cái đó làm cho tôi phát điên lên
Related words
Related search result for "demented"
Comments and discussion on the word "demented"