Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
date
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • ngày tháng
 • thời, thời gian
  • Une connaissance de fraîche date
   một người mới quen (thời gian) gần đây
  • être le premier en date
   được quyền ưu tiên vì là người trước tiên
  • faire date
   đáng ghi nhớ
  • prendre date
   ấn định thời gian gặp nhau
  • Datte
Related search result for "date"
Comments and discussion on the word "date"