Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
mad
/mæd/
Jump to user comments
tính từ
 • điên, cuồng, mất trí
  • to go mad
   phát điên, hoá điên
  • to drive someone mad
   làm cho ai phát điên lên
  • like mad
   như điên, như cuồng
 • (thông tục) bực dọc, bực bội
  • to be mad about (at) missing the train
   bực bội vì bị nhỡ xe lửa
 • (+ about, after, for, on) say mê, ham mê
  • to be mad on music
   say mê âm nhạc
 • tức giận, giận dữ, nổi giận
  • to get mad
   nổi giận
động từ
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm phát điên; phát điên, hành động như một người điên
Related search result for "mad"
Comments and discussion on the word "mad"