Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pig
/pig/
Jump to user comments
danh từ
 • lợn heo
 • thịt lợn; thịt lợn sữa
  • roast pig
   thịt lợn quay
 • (thông tục) người phàm ăn; người bẩn thỉu; người khó chịu; người thô tục; người quạu cọ
 • thoi kim loại (chủ yếu là gang)
 • khoanh cam
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cảnh sát; mật thám, chỉ điểm, cớm
IDIOMS
 • to buy a pig in a poke
  • mua vật gì mà không được trông thấy (biết) rõ, mua trâu vẽ bóng
 • to bring one's pigs to a fine (a pretty the wrong) market
  • làm ăn thất bại
 • to make a pig of oneself
  • ăn phàm, ăn tham, ăn uống thô tục như lợn
 • pigs might fly
  • biết đâu lại chẳng có chuyện thần kỳ xảy ra
 • please the pigs
  • (đùa cợt) lạy trời!, lạy chúa tôi!
ngoại động từ
 • đẻ (lợn)
nội động từ
 • đẻ con (lợn)
 • ở bẩn lúc nhúc như lợn
IDIOMS
 • to pig it
  • ở bẩn lúc nhúc như lợn
Related search result for "pig"
Comments and discussion on the word "pig"