Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dilute
/dai'lju:t/
Jump to user comments
tính từ
 • loãng
  • dilute acid
   axit loãng
 • nhạt đi, phai (màu)
 • (nghĩa bóng) giảm bớt; mất chất
ngoại động từ
 • pha loãng, pha thêm nước
 • làm nhạt đi, làm phai màu
 • (nghĩa bóng) làm giảm bớt; làm mất chất
  • to dilute zoal
   làm giảm nhiệt tình
IDIOMS
 • to dilute labour
  • thay thế công nhân lành nghề bằng công nhân không lành nghề
Related search result for "dilute"
Comments and discussion on the word "dilute"