Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stretch
/stretʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự căng ra, sự duỗi ra
  • stretch of the arm
   sự duỗi tay ra
 • quãng (đường); dải, khoảng (đất)
  • stretch of land
   dải đất
 • nghĩa rộng, nghĩa suy ra
  • by a stretch of language
   theo nghĩa rộng của ngôn ngữ
 • (hàng hải) mạch đường (khoảng đường đã đi được theo một hướng buồm)
 • (từ lóng) một năm tù; thời hạn ở tù
IDIOMS
 • at a stretch
  • một hơi, một mạch, không nghỉ
 • for a long stretch of time
  • lâu, lâu lắm rồi
ngoại động từ
 • kéo ra, căng ra, giăng ra, duỗi ra; nong ra
  • to stretch a wire across the road
   căng dây qua đường
  • to stretch trousers
   căng quần vào khung (cho khỏi nhàu)
  • to stretch one's legs
   duỗi chân đứng lên đi (sau khi ngồi nhiều)
  • to lay stretched on the ground
   nằm dài dưới đất
  • to stretch oneself
   vươn vai
  • these boots want stretching
   đôi giày ống này cần phải được nong ra
 • lợi dụng, lạm dụng; nói phóng đại, nói ngoa
  • to stretch a principle
   lạm dụng một nguyên tắc
  • to stretch one's powers
   lạm dụng quyền hành của mình
  • to stretch the truth
   có ít xít ra nhiều
 • (từ lóng) treo cổ (ai)
nội động từ
 • trải ra, chạy dài ra
  • the fields stretch away to the horizon
   cánh đồng trải dài ra đến chân trời
  • to stretch across the sky
   chạy ngang bầu trời
 • giãn ra, rộng ra; co giãn
  • these shoes will stretch with wearing
   đôi giày này đi rồi sẽ rộng ra
  • it stretches like elastic
   cái đó co giãn như dây chun
 • ((thường) + out) nằm sóng soài
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bị treo cổ
IDIOMS
 • to stretch out
  • đưa thẳng tay ra
  • bước dài bước
 • to stretch somebody on the ground
  • đánh ai ngã sóng soài dưới đất
Related search result for "stretch"
Comments and discussion on the word "stretch"