Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
discipline
/'disiplin/
Jump to user comments
danh từ
 • kỷ luật
  • to keep under strict discipline
   bắt theo kỷ luật nghiêm ngặt
  • a breach of discipline
   sự phạm kỷ luật
 • sự rèn luyện trí óc
 • nhục hình; sự trừng phạt
 • (tôn giáo) sự hành xác (để tỏ sự ăn năn)
 • (từ cổ,nghĩa cổ), quân sự luyện tập
 • (từ cổ,nghĩa cổ) môn học
ngoại động từ
 • khép vào kỷ luật, đưa vào kỷ luật
 • rèn luyện
 • trừng phạt, đánh đập
Related search result for "discipline"
Comments and discussion on the word "discipline"