Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
subject
/'sʌbdʤikt/
Jump to user comments
danh từ
 • chủ đề; vấn đề
  • to propose a subject for the debate
   đề nghị chủ đề một cuộc thảo luận
  • historical subject
   chủ đề lịch sử
  • on the subject of
   về, về vấn đề, liên quan đến
  • to change the subject
   lãng sang chuyện (vấn đề) khác
 • dân, thần dân
  • the liberty of the subject
   quyền tự do của người dân
 • (ngôn ngữ học) chủ ngữ
 • (triết học) chủ thể
  • subject and object
   chủ thể và khách thể
 • đối tượng (thí nghiệm, nghiên cứu)
 • môn học
  • mathematics is my favorite subject
   toán là môn học tôi thích nhất
 • người (có vấn đề, ốm yếu...)
  • bilious subject
   người hay cáu
 • dịp
  • a subject for congratulation
   một dịp để chúc mừng
  • a subject for ridicule
   một dịp để nhạo báng
 • (y học) xác (dùng) để mổ xẻ ((cũng) subject for dissection)
tính từ
 • lệ thuộc, không độc lập, ở dưới quyền, bị chinh phục
  • the subject nations
   những nước lệ thuộc
 • phải chịu, khó tránh khỏi, dễ bị
  • to be subject to danage
   dễ bị hư hại
 • (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) ở dưới
  • the subject plains
   những cánh đồng ở dưới
 • subject to (dùng như phó từ) lệ thuộc vào, tuỳ theo
  • subject to your consent
   tuỳ theo anh có đồng ý hay không
ngoại động từ
 • chinh phục, khuất phục (một dân tộc...)
 • bắt phải chịu, đưa ra (để góp ý...)
  • must be subjected to great heat
   phải chịu một độ nhiệt cao
  • I shall subject it to criticism
   tôi sẽ đưa vấn đề đó ra để (các bạn) góp ý
  • to subject someone to an operation
   đưa ai lên bàn mổ
Related search result for "subject"
Comments and discussion on the word "subject"