Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
doom
/du:m/
Jump to user comments
danh từ
 • số mệnh, số phận (thường không may, bất hạnh)
 • sự chết, sự diệt vong, sự tận số; sự sụp đổ
 • (tôn giáo) sự phán quyết cuối cùng
  • the day of doom; the crack of doom
   ngày phán quyết cuối cùng, ngày tận thế
 • (sử học) quy chế, sắc luật, sắc lệnh
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sự kết án, sự kết tội
ngoại động từ
 • kết án, kết tội
 • ((thường) động tính từ quá khứ) đoạ đày, bắt phải chịu (số kiếp khổ ải...)
  • doomed to failure
   tất phải thất bại
  • he knows he is doomed
   hắn biết là hắn sẽ bị kết tội; hắn biết là hắn phải chết; hắn biết là hắn đã đến ngày tận số
 • (từ cổ,nghĩa cổ) ra lệnh, hạ lệnh
  • to doom someone's death
   hạ lệnh xử tử ai
Related search result for "doom"
Comments and discussion on the word "doom"