Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
double
Jump to user comments
tính từ
 • hai, đôi, kép
  • Boîte à double fond
   hộp hai đáy
  • Consonne double
   phụ âm đôi
  • Vêtement à double face
   áo hai mặt (đều mặc được)
  • Fleur double
   hoa kép
 • hai mặt, tráo trở
  • Personne double
   (từ cũ, nghĩa cũ) người hai mặt, người lá mặt lá trái
  • Double jeu
   thái độ hai mặt
  • Homme à double face
   con người hai mặt, con người tráo trở
  • faire coup double
   nhất cử lưỡng tiện
  • faire double emploi
   thừa (vì có rồi)
  • fièvre double
   sốt hằng ngày (không cách nhật)
  • mettre les bouchées doubles; mettre les morceaux doubles
   ăn nhanh, ăn nhiều
phó từ
 • gấp đôi, đôi, hai
  • Boire double
   uống gấp đôi, uống hai suất
  • Voir double
   nhìn một hóa hai
danh từ giống đực
 • số gấp đôi
  • Le double du prix
   giá gấp đôi
 • bản sao, bản trùng; bức sao lại (tranh...)
 • con sinh đôi (vật nuôi)
 • (thể dục thể thao) cuộc đánh đôi
  • Double messieurs
   cuộc đánh đôi nam
  • Double dames
   cuộc đánh đôi nữ
  • Double mixte
   cuộc đánh đôi nam nữ
  • au double
   gấp hai lần, gấp đôi
  • Payer au double
   trả gấp đôi
  • en double
   thành hai bản
  • mener quelqu'un en double; mettre quelqu'un en double
   đánh lừa ai
  • se mettre en double
   vất vả, gian khổ
  • se tenir en double
   đứng gập đôi người
Related words
Related search result for "double"
Comments and discussion on the word "double"