Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
exploit
/'eksplɔit/
Jump to user comments
danh từ
  • kỳ công; thành tích chói lọi[iks'plɔit]
ngoại động từ
  • khai thác, khai khẩn
  • bóc lột, lợi dụng
Related words
Related search result for "exploit"
Comments and discussion on the word "exploit"