Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
tap
/tæp/
Jump to user comments
danh từ
 • vòi (nước)
  • to turn the tap on
   mở vòi
  • to turn the tap off
   đóng vòi
 • nút thùng rượu
 • loại, hạng (rượu)
  • wine of an excellent tap
   rượu vang thượng hạng
 • quán rượu, tiệm rượu
 • (điện học) dây rẽ (vào đường dây điện thoại...)
 • mẻ thép (chảy ra lò)
 • (kỹ thuật) bàn ren, tarô
ngoại động từ
 • khoan lỗ, giùi lỗ (ở thùng)
 • rót (rượu) ở thùng ra
 • rạch (cây để lấy nhựa)
 • (y học) chích (mủ)
 • cho (thép) chảy ra (khỏi lò)
 • rút ra, bòn rút; vòi, bắt đưa, bắt nộp
  • to tap someone for money
   vòi tiền ai; bòn rút tiền ai
  • to tap someone for information
   bắt ai cung cấp tin tức
 • (điện học) mắc đường dây rẽ (vào đường dây điện thoại...)
  • to tap somebody's telephone
   mắc đường dây rẽ vào dây nói của ai (để nghe trộm)
 • đề cập đến, bàn đến (một vấn đề)
 • đặt quan hệ với, đặt quan hệ buôn bán với (một nước)
 • cầu xin (ai)
 • (kỹ thuật) ren
danh từ
 • cái gõ nhẹ, cái vỗ nhẹ, cái đập nhẹ, cái tát khẽ
 • tiếng gõ nhẹ
  • to hear a tap at the window
   nghe có tiếng gõ nhẹ ở cửa sổ
 • (số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) hiệu báo giờ tắt đèn (bằng trống hay kèn); hiệu báo giờ ăn cơm (của lính ở trại)
động từ
 • gõ nhẹ, vỗ nhẹ, đập nhẹ, khẽ đập, tát nhẹ
  • to tap someone on the shoulder
   vỗ nhẹ vào vai ai
  • to tap at the door
   gõ nhẹ vào cửa
 • đóng thêm một lớp da vào (đế giày)
Related search result for "tap"
Comments and discussion on the word "tap"