Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
buff
/bʌf/
Jump to user comments
danh từ
 • da trâu, da bò
 • màu vàng sẫm, màu da bò
IDIOMS
 • in buff
  • trần truồng
 • to strip to the buff
  • lột trần truồng
tính từ
 • bằng da trâu
 • màu vàng sẫm, màu da bò
ngoại động từ
 • đánh bóng (đồ kim loại) bằng da trâu
 • gia công (da thú) cho mượt như da trâu
Related search result for "buff"
Comments and discussion on the word "buff"