Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fancy
/'fænsi/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tưởng tượng
 • sự võ đoán
 • tính đồng bóng
 • ý muốn nhất thời
 • sở thích, thị hiếu
  • the fancy
   những người hâm mộ (một môn thể thao gì); những người thích (một thú riêng gì); những người hâm mộ quyền Anh
tính từ
 • có trang hoàng, có trang trí
  • fancy dress
   quần áo cải trang
  • fancy goods
   hàng hoá có trang trí đẹp
 • nhiều màu (hoa)
 • lạ lùng, vô lý
  • at a fancy price
   với giá đắt lạ lùng
 • đồng bóng
 • tưởng tượng
  • a fancy picture
   bức tranh tưởng tượng
 • để làm cảnh, để trang hoàng
  • fancy pigeon
   chim bồ câu nuôi làm cảnh
ngoại động từ
 • tưởng tượng, cho rằng, nghĩ rằng
 • mến, thích
 • nuôi (súc vật) làm cảnh, trồng (cây) làm cảnh
IDIOMS
 • fancy!
  • ồ!
 • fancy his believing it!
  • hắn lại tin cái đó mới lạ chứ
Related search result for "fancy"
Comments and discussion on the word "fancy"