Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
fable
/'feibl/
Jump to user comments
danh từ
 • truyện ngụ ngôn
 • truyền thuyết
 • (số nhiều) truyện hoang đường; truyện cổ tích
 • (số nhiều) chuyện phiếm, chuyện tán gẫu
  • old wives' fables
   chuyện ngồi lê đôi mách
 • lời nói dối, lời nói sai
 • cốt, tình tiết (kịch)
nội động từ
 • nói bịa
 • (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) kể truyện hoang đường, hư cấu, thêu dệt
ngoại động từ
 • hư cấu
Related words
Related search result for "fable"
Comments and discussion on the word "fable"