Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fail
/feil/
Jump to user comments
danh từ
 • sự hỏng thi
 • người thi hỏng
IDIOMS
 • without fail
  • chắc chắn, nhất định
nội động từ
 • không nhớ, quên
  • don't fail to let me know
   thế nào anh cũng nhớ tin cho tôi biết
 • yếu dần, mất dần, tàn dần
 • không đúng, sai
  • the prophecy failed
   lời tiên đoán sai
 • thiếu
  • to fail in respect for someone
   thiếu sự kính trọng đối với ai
 • không thành công, thất bại
 • trượt, hỏng thi
 • bị phá sản
 • không làm tròn, không đạt
  • to fail in one's duty
   không làm tròn nhiệm vụ
  • to fail of one's purposes
   không đạt mục đích
 • hỏng, không chạy nữa
ngoại động từ
 • thiếu, không đủ
  • time would fail me to tell
   tôi sẽ không đủ thời giờ để nói
  • words fail me
   tôi không đủ lời để nói hết được, tôi không thể tả hết được
  • the wind failed us
   (thuyền) chúng ta hết gió
 • thất hẹn với (ai); không đáp ứng được yêu cầu của (ai)
  • his memory fails him
   trí nhớ của anh ta kém lắm rồi
 • đánh trượt (một thí sinh)
Related search result for "fail"
Comments and discussion on the word "fail"