Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in Computing (FOLDOC))
for
/fɔ:,fə/
Jump to user comments
giới từ
 • thay cho, thế cho, đại diện cho
  • to sit for Hanoi
   đại diện cho Hà nội (ở quốc hội...)
  • to stand for a noun
   (ngôn ngữ học) thay cho một danh từ (đại từ)
  • he signed it for me
   anh ta ký cái đó thay tôi
 • ủng hộ, về phe, về phía
  • to be for peace
   ủng hộ hoà bình
  • hurrah for Vietnam
   hoan hô Việt nam, ủng hộ Việt nam
 • để, với mục đích là
  • for sale
   để bán
  • for example; for instance
   ví dụ, chẳng hạn
 • để lấy, để được
  • to go for a car
   đi (để) gọi xe, đi (để) lấy xe
  • to send for a doctor
   cho đi mời bác sĩ
  • to fight for independence
   đấu tranh để giành độc lập
  • to hunger for knowledge
   khao khát sự hiểu biết
 • đến, đi đến
  • to leave for Haiphong
   đi đến Hải Phòng
  • to make for shelter
   chạy ra chỗ trú ẩn
  • it's getting on for two o'clock
   sắp đến hai giờ
 • cho
  • to buy something for somebody
   mua cái gì cho ai
  • I can shift for myself
   tôi có thể tự xoay sở lấy
 • vì, bởi vì
  • for want of money
   vì thiếu tiền
  • to live for each other
   sống vì nhau
  • please do it for my sake
   vì tôi mong anh làm cho điều đó
  • to avoid something for fear of accidents
   tránh cái gì vì sợ tai nạn
  • for many reasons
   vì nhiều lẽ
  • fomous for something
   nổi tiếng vì cái gì
 • mặc dù
  • for all that
   mặc dù tất cả những cái đó
  • for all you say
   mặc dù những điều anh nói
  • for all their mordern weapons, the imperialism will be defeated
   mặc dù có vũ khí tối tân, bọn đế quốc sẽ bị đánh bại
 • đối với, về phần
  • respect one's teachers
   lòng kính trọng đối với các bậc thầy giáo
  • it's too easy for him
   đối với hắn cái đó dễ quá
  • for my part; as for me
   về phần tôi
 • so với, đối với, theo tỷ lệ
  • very tall for one's age
   rất cao lớn so với tuổi
 • trong (thời gian), được (mức là...)
  • to last for an hour
   kéo dài trong một tiếng đồng hồ
  • to walk for three kilometers
   đi bộ được ba kilômét
IDIOMS
 • alas for him!
  • thương thay cho nó!
 • to be for it
  • (từ lóng) phải bị trừng phạt
 • to be not long for this world
  • gần đất xa trời
 • fie for shame!
  • thẹn quá! nhục quá!
 • for all (aught) I know
  • trong chừng mực mà tôi biết
 • for all the world
  • đúng như, hệt như
   • to look for all the world like a monkey
    trông hệt như một con khỉ
   • for good
    mãi mãi, vĩnh viễn
 • for certain
  • (xem) certain
 • for the life of one
  • (xem) life
 • not for the world!
  • không đời nào! không khi nào!
 • once for all
  • (xem) once
 • there as nothing for it but
  • (xem) nothing
 • too beautiful for words
  • đẹp không tả được
 • were it not (but, except) for your help, I could not finish it
  • nếu không có sự giúp đỡ của anh tôi không thể làm xong việc đó được
 • what... for?
  • để làm gì?
   • what do you want it for?
    anh cần cái đó để làm gì?
liên từ
 • vì, bởi vì, tại vì
Comments and discussion on the word "for"