Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
favour
/'feivə/
Jump to user comments
danh từ
 • thiện ý; sự quý mến
  • to find favour in the eyes of
   được quý mến
  • out of favour
   không được quý mến
 • sự đồng ý, sự thuận ý
 • sự chiếu cố; sự thiên vị; ân huệ; đặc ân
  • without fear or favour
   không thiên vị
  • should esteem it a favour
   phải coi đó như một ân huệ
 • sự giúp đỡ, sự che chở, sự ủng hộ
  • under favour of night
   nhờ bóng đêm; lợi dụng bóng đêm
  • to be in favour of something
   ủng hộ cái gì
 • vật ban cho; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quà nhỏ, vật kỷ niệm
 • huy hiệu
 • (thương nghiệp) thư
  • your favour of yesterday
   thư ngài hôm qua
 • sự thứ lỗi; sự cho phép
  • by your favour
   (từ cổ,nghĩa cổ) được phép của ngài; được ngài thứ lỗi
 • (từ cổ,nghĩa cổ) vẻ mặt
IDIOMS
 • as a favour
  • không mất tiền
 • to bestow one's favours on someone
  • đồng ý cho ai ăn nằm với mình; "ban ân" cho ai (đàn bà)
 • by favour of...
  • kính nhờ... chuyển
 • to curry favour with somebody
  • (xem) curry
ngoại động từ
 • ưu đâi, biệt đãi, chiếu cố
 • thiên vị
 • bênh vực, giúp đỡ, ủng hộ; tỏ ra có lợi cho (ai); làm dễ dàng cho, làm thuận lợi cho
 • (thông tục) trông giống
  • to favour one's father
   trông giống bố
 • thích dùng (thứ áo, giày... nào; trong văn báo chí)
IDIOMS
 • favoured by...
  • kính nhờ... chuyển
Related words
Related search result for "favour"
Comments and discussion on the word "favour"