Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
far
/fɑ:/
Jump to user comments
tính từ farther, further, farthest, furthest
 • xa, xa xôi, xa xăm
IDIOMS
 • a far cry
  • (xem) cry
phó từ farther, further, farthest, furthest
 • xa
  • far out in the sea
   xa xa ngoài biển khơi
  • far from perfect
   còn xơi mới được hoàn hảo
  • far from beautiful
   còn xơi mới đẹp
 • nhiều
  • far different
   khác nhiều; khác xa
  • far better
   tốt hơn nhiều
IDIOMS
 • as far as
  • (xem) as
 • far and away
  • (xem) away
 • far and near
  • (xem) near
 • far and wide
  • rộng khắp, khắp mọi nơi
 • far be it from me
  • không khi nào tôi..., không đời nào tôi...
   • far be it from me to do it
    không khi nào tôi làm việc đó
 • far from it
  • không chút nào
 • to go far
  • (xem) go
 • how far
  • xa bao nhiêu; tới chừng mức nào
 • [in] so far as
  • tới một chừng mức mà; dù tới một chừng mức nào
 • so far
  • tới một mức độ như vậy, xa đến như vậy
  • cho đến đây, cho đến bây giờ
   • so far so good
    cho đến đây mọi việc đều tốt lành; cho đến bây giờ mọi việc đề ổn
danh từ
 • nơi xa; khoảng xa
  • from far
   từ ở (nơi) xa
  • do you come from far?
   anh ở xa tới phải không?
 • số lượng nhiều
  • by far
   nhiều, bỏ xa
  • he is by far the best student in the class
   anh ta là học sinh giỏi vượt các học sinh khác ở lớp nhiều
  • to surpass by far
   vượt xa
Related search result for "far"
Comments and discussion on the word "far"