Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
forage
/'fɔridʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • thức ăn (cho) vật nuôi, cỏ
  • green forage
   cỏ tươi
 • sự cắt cỏ (cho súc vật ăn)
 • sự lục lọi; sự tìm tòi
 • sự tàn phá; cuộc đánh phá
ngoại động từ
 • cho (ngựa...) ăn cỏ
 • lấy cỏ ở (nơi nào)
 • lục lọi ra (cái gì), tìm tòi ra (cái gì)
 • tàn phá, cướp phá, đánh phá
nội động từ
 • đi cắt cỏ (cho súc vật ăn)
 • lục lọi; tìm tòi ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to forage for something
   lục lọi tìm cái gì
 • đánh phá
Related words
Related search result for "forage"
Comments and discussion on the word "forage"