Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
grass
/grɑ:s/
Jump to user comments
danh từ
 • cỏ
 • bâi cỏ, đồng cỏ
 • bãi cỏ, thảm cỏ (ở công viên)
  • please, keep off the grass; do not walk on the grass
   xin đừng đi lên cỏ, xin đừng giẫm lên bãi cỏ
 • (số nhiều) cây thân cỏ
 • (ngành mỏ) mặt đất
  • to bring ore to grass
   đưa quặng lên mặt đất
 • (từ lóng) măng tây
 • (thông tục) mùa xuân
  • she will be two years old next grass
   mùa xuân sang năm nó sẽ lên hai
IDIOMS
 • to be at grass
  • đang gặm cỏ
  • (nghĩa bóng) đang nghỉ ngơi; không có việc
 • to cut the grass under somebody's feet
  • phỗng tay trên ai, nâng tay trên ai
 • to go to grass
  • ra đồng ăn cỏ (súc vật)
  • (từ lóng) ngã sóng soài (người)
  • (từ lóng) chết
 • to go grass!
  • chết quách đi cho rồi
 • to bear the grass grow
  • rất thính tai
 • not to let grass under one's feet
  • không để mất thì giờ (khi làm một việc gì)
 • to send to grass
  • cho (súc vật) ra đồng ăn cỏ
  • (từ lóng) đánh ngã sóng soài
ngoại động từ
 • để cỏ mọc; trồng cỏ
 • đánh ngã sóng soài
 • bắn rơi (chim); kéo (cá) về đất liền; đưa (quặng) lên mặt đất
 • căng (vải...) trên cỏ để phơi
Related search result for "grass"
Comments and discussion on the word "grass"