Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
former
Jump to user comments
ngoại động từ
 • hình thành, thành lập, cấu tạo, tạo thành
  • Former une société
   thành lập một hội
  • Former les temps d'un verbe
   cấu tạo các thời của một động từ
  • Lettres formant un mot
   các con chữ tạo thành một từ
  • La route forme une série de courbes
   con đường tạo thành một loại chỗ vòng
 • đào tạo, rèn luyện, huấn luyện
  • Former des cadres
   đào tạo cán bộ
Related search result for "former"
Comments and discussion on the word "former"