Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fume
/fju:m/
Jump to user comments
danh từ
 • khói, hơi khói, hơi bốc
  • the fumes of tobacco
   khói thuốc lá
  • the fumes of wine
   hơi men
 • cơn (xúc động...); cơn giận
  • to be a fume of impatience
   đang lúc sốt ruột
  • to be in a fume
   đang cơn giận dỗi
nội động từ
 • phun khói, phun lửa
 • cáu kỉnh, nổi đoá
  • to fret, fuss and fume over (about) trifles
   bực bội, làm ầm lên và cáu kỉnh về những chuyện lặt vặt
 • bốc lên (hơi, khói)
ngoại động từ
 • xông hương, xông trầm
 • hơ khói, xông khói, hun khói
Related words
Related search result for "fume"
Comments and discussion on the word "fume"