Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
garnir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cho vào, bày vào, đặt vào, thêm vào
  • Garnir une maison de meubles
   bày đồ gỗ vào một ngôi nhà
  • Garnir un bonnet de dentelles
   cho đăng ten vào mũ
 • choán đầy, phủ đầy, đứng dầy
  • Livres qui garnissent les rayons d'une bibliothèque
   sách choán đầy các tầng giá của thư viện
  • La foule garnissant les rues
   quần chúng đứng đầy đường
 • chevelure garnie+ tóc rậm
  • portefeuille bien garni
   ví dày cộm
Related words
Related search result for "garnir"
Comments and discussion on the word "garnir"