Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), English - Vietnamese)
glace
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • nước đá, băng
  • La glace est moins dense que l'eau
   nước đá nhẹ hơn nước
  • Glisser sur la glace
   trượt trên băng
 • kem
  • Glace à la vanille
   kem vani
 • vẻ lạnh lùng
  • Un accueil de glace
   sự tiếp đón lạnh lùng
  • Être de glace
   lạnh lùng
 • tấm kính; cửa kính
 • gương (soi)
 • lớp tráng mặt (bánh ngọt)
 • vết mờ (ở viên ngọc)
  • rompre la glace
   làm tan không khí ngượng nghịu dè dặt (trong cuộc nói chuyện)
Related search result for "glace"
Comments and discussion on the word "glace"