Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
gravel
/'grævəl/
Jump to user comments
danh từ
 • sỏi
  • fine gravel
   sỏi mịn
  • coarse gravel
   sỏi thô
 • cát chứa vàng ((cũng) auriferous gravel)
 • (y học) bệnh sỏi thận
  • to suffer from gravel
   (y học) bị bệnh sỏi thận
ngoại động từ
 • rải sỏi
  • to gravel a path
   rải sỏi một lối đi
 • làm bối rối, làm lúng túng, làm cho không biết nói thế nào
  • to be gravelled
   lúng túng biết nói thế nào
Related search result for "gravel"
Comments and discussion on the word "gravel"