Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
homme
Jump to user comments
{{homme}}
danh từ giống đực
 • người, con người
  • L'homme diffère de l'animal
   con người khác với con vật
 • đàn ông
  • L'homme et la femme
   đàn ông và đàn bà
 • người lớn khôn; người dũng cảm
  • L'enfant devient homme
   cậu bé đã thành người lớn khôn
  • Dans le danger, soyez homme
   trong nguy biến hãy tỏ ra là con người dũng cảm
 • (thông tục) chồng
  • La dame et son homme
   bà ta với chồng bà
  • comme un seul homme
   tăm tắp
  • dépouiller le vieil homme
   xem vieux
  • d'homme à homme
   thành thực với nhau
  • homme d'affaires
   nhà kinh doanh
  • homme d'argent
   người trục lợi
  • homme de bien
   người có đức hạnh, người từ tâm
  • homme de cheval
   người thích ngựa
  • homme d'église
   nhà tôn giáo, nhà tu hành
  • homme d'esprit
   người tài trí
  • homme d'Etat
   nhà chính khách
  • homme de guerre; homme d'épée
   quân nhân
  • homme de lettres
   văn sĩ
  • homme de loi
   luật gia
  • homme de paille
   người làm vì
  • homme de peine
   người lao động vất vả
  • homme de quart
   thủy thủ trực ban
  • homme de rien
   người chẳng ra gì
  • homme de robe
   thẩm phán
  • homme des bois
   người rừng
  • homme de tête
   người có nghị lực
  • homme public
   nhân vật trọng yếu trong quốc gia
  • le Fils de l'Homme
   chúa Giê-xu
  • voilà mon homme
   (thân mật) đó là người tôi cần
Related search result for "homme"
Comments and discussion on the word "homme"