Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
hors
Jump to user comments
giới từ
 • ngoài, ngoại
  • Hors barrière
   ngoài hàng rào
  • Hors classe
   ngoại hạng
 • (từ cũ, nghĩa cũ) trừ
  • Ils y sont tous allés, hors deux ou trois
   họ đều đi đến đấy cả, trừ hai ba người
  • hors d'affaire
   khỏi lôi thôi
  • hors d'atteinte
   xem atteinte
  • hors de
   ở ngoài; ở ngoài vòng
  • hors de cause
   được miễn tố; không liên quan gì
  • hors de combat
   xem combat
  • hors de danger
   thoát nạn
  • hors de doute
   xem doute
  • hors de prix
   đắt quá
  • hors de saison
   quá mùa, lỗi thời
  • hors de sens
   vô lý
  • hors de soi
   phát khùng lên
  • hors d'haleine
   hết hơi
  • hors d'ici!
   bước ngay ra khỏi đây! cút!
  • hors d'usage
   không dùng được nữa
  • hors ligne
   siêu việt, siêu đẳng
  • Talent hors ligne
   tài hoa siêu việt
  • hors pair
   xem pair
  • hors que
   (văn học) trừ ra, trừ phi
  • hors rang
   (quân sự) không chiến đấu, làm việc bàn giấy (đơn vị)
  • longueur hors tout
   chiều dài nhất (của tàu, của máy bay)
  • mettre quelqu'un hors la loi
   đặt ai ngoài vòng pháp luật
phó từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) ngoài, ở ngoài
  • Aller hors
   ra ngoài
Related words
Related search result for "hors"
Comments and discussion on the word "hors"