Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
represent
/,repri'zent/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tiêu biểu cho, tượng trưng cho; tương ứng với
  • he represents the best traditions of his country
   ông ta tiêu biểu cho truyền thống tốt đẹp nhất của đất nước
 • thay mặt, đại diện
  • to represent the people
   đại diện cho nhân dân
 • miêu tả, hình dung
  • this picture represents the Nghe Tinh Soviets insurrection
   bức tranh này miêu tả cuộc khởi nghĩa Xô viết Nghệ Tĩnh
 • đóng (một vai kịch); diễn (một vở kịch)
 • cho là
  • to represent oneself as a write
   tự cho mình là một nhà văn
Related search result for "represent"
Comments and discussion on the word "represent"