Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
lark
/lɑ:k/
Jump to user comments
danh từ ((thơ ca) laverock /'lævərək/)
 • chim chiền chiện
IDIOMS
 • to rise with the lark
  • dậy sớm
 • if the sky fall we shall catch larks
  • nếu rủi ra có chuyện không may thì trong đó ắt cũng có cái hay; không hơi đâu mà lo chuyện trời đổ
danh từ
 • sự vui đùa; trò đùa nghịch, trò bông đùa
  • to have a lark
   vui đùa
  • what a lark!
   vui nhỉ!, hay nhỉ!
nội động từ
 • vui đùa, đùa nghịch, bông đùa
  • stop larking about
   đừng đùa nghịch nữa
Related words
Related search result for "lark"
Comments and discussion on the word "lark"