Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
mission
/'miʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sứ mệnh, nhiệm vụ
  • the mission of the poets
   sứ mệnh của các nhà thơ
  • to complete one's mission successfully
   hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  • air mission
   đợt bay, phi vụ
 • sự đi công cán, sự đi công tác
 • phái đoàn
  • an economic mission
   phái đoàn kinh tế
  • a diplomatic mission
   phái đoàn ngoại giao
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toà công sứ, toà đại sứ
 • sự truyền giáo; hội truyền giáo; khu vực truyền giáo; trụ sở của hội truyền giáo
  • a foreign mission
   hội truyền giáo ở nước ngoài
  • a home mission
   hội truyền giáo ở trong nước
Related search result for "mission"
Comments and discussion on the word "mission"