Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
mob
/mɔb/
Jump to user comments
danh từ
 • đám đông
 • dân chúng, quần chúng, thường dân
  • mob psychology
   tâm lý quần chúng
  • mob law
   pháp lý quần chúng
 • đám đông hỗn tạp
 • bọn du thủ du thực
động từ
 • tấn công, phá phách, kéo ồ vào (đám đông người, quần chúng)
Related search result for "mob"
Comments and discussion on the word "mob"