Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
map
/mæp/
Jump to user comments
danh từ
 • bản đồ
 • (toán học) bản đồ; ảnh tượng
 • (từ lóng) mặt
IDIOMS
 • off the map
  • (thông tục) không quan trọng
  • (thông tục) lỗi thời
  • (từ lóng) biến mất
 • in the map
  • (thông tục) quan trọng có tiếng
  • nóng hổi, có tính chất thời sự (vấn đề...)
ngoại động từ
 • vẽ lên bản đồ
 • sắp xếp, sắp đặt, vạch ra
  • to map out one's time
   sắp xếp thời gian
  • to map out a strategy
   vạch ra một chiến lược
Related search result for "map"
Comments and discussion on the word "map"