Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
hole
/'houl/
Jump to user comments
danh từ
 • lỗ, lỗ thủng; lỗ trống; lỗ khoan
 • lỗ đáo; lỗ đặt bóng (trong một số trò chơi)
 • chỗ sâu, chỗ trũng (ở dòng suối); hố
 • hang (chuột, chồn...)
 • túp lều tồi tàn, nhà ổ chuột
 • (thể dục,thể thao) điểm thắng (khi đánh được quả gôn từ lỗ nọ sang lỗ kia)
 • (hàng không) lỗ trống (trong không khí)
 • (kỹ thuật) rỗ kim, rỗ tổ ong
 • khuyết điểm; thiếu sót, lỗ hổng (bóng)
  • we found holes in his argument
   trong lý lẽ của anh ta chúng tôi thấy có những lỗ hổng (thiếu sót)
 • (từ lóng) tình thế khó xử, hoàn cảnh lúng túng
  • to out somebody in a hole
   đẩy ai vào một tình thế khó xử
  • to be in a devil of a hole
   ở trong một tình thế hết sức lúng túng khó khăn
IDIOMS
 • a hole in one's coast
  • (nghĩa bóng) vết nhơ đối với thanh danh của mình
   • a man with a hole in his coat
    người mà thanh danh không phải hoàn toàn không có vết
 • to make a hole in
  • (nghĩa bóng) gây một chỗ trống lớn (trong ngân quỹ...)
  • lấy ra một phần lớn (cái hì...)
 • to pick holes in
  • tìm khuyết điểm, bới lông tìm vết
 • a round peg in a square hole
 • a square peg in a round hole
  • nồi tròn vung méo, người đặt không đúng chỗ, người bố trí không thích hợp với công tác
ngoại động từ
 • đào lỗ, đục lỗ; chọc thủng, làm thủng
 • (thể dục,thể thao) để vào lỗ, đánh vào lỗ
 • đào (hầm), khoan (giếng)
nội động từ
 • thủng
 • (thể dục,thể thao) đánh bóng vào lỗ (đánh gôn)
 • (ngành mỏ) đào hầm thông (từ hầm này sang hầm khác)
 • nấp trốn trong hang (thú vật)
Related search result for "hole"
Comments and discussion on the word "hole"