Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
middle
/'midl/
Jump to user comments
danh từ
 • giữa
  • in the middle
   ở giữa
  • right in the middle
   ở chính giữa
  • in the middle of our century
   ở giữa thế kỷ của chúng ta
 • nửa người, chỗ thắt lưng
  • to be up to the middle in water
   đứng nước ngập đến thắt lưng
tính từ
 • ở giữa, trung
  • the middle finger
   ngón tay giữa
  • middle age
   trung niên
IDIOMS
 • the Middle Ages
  • thời Trung cổ
   • the middle class
    giai cấp trung gian; giai cấp tiểu tư sản
 • Middle East
  • Trung đông
   • middle course (way)
    biện pháp trung dung, đường lối trung dung
   • middle school
    trường trung học
ngoại động từ
 • đá (bóng) từ cánh vào (khu trung lộ trước gôn)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt vào giữa
 • xếp đôi (lá buồm lại)
Comments and discussion on the word "middle"