Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
non
Jump to user comments
phó từ
 • không
  • ne pas dire non
   không từ chối, bằng lòng
  • non loin
   gần
  • non moins
   xem moins
  • non pas
   không đâu, không phải
  • non plus
   cũng không
  • non que
   không phải vì
  • non sans
   không phải là không
  • non seulement
   không những
  • nul et non avenu
   xem avenu
danh từ giống đực
 • một tiếng không
  • Répondre par un non
   trả lời bằng một tiếng không
Related words
Related search result for "non"
Comments and discussion on the word "non"