Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
nap
/næp/
Jump to user comments
danh từ
 • giấc ngủ chợp, giấc trưa
  • to take (have) a nap
   đánh một giấc ngủ trưa
  • to snatch (steal) a nap
   a nap ngủ chợp đi một lát
nội động từ
 • ngủ chợp một lát, ngủ trưa
IDIOMS
 • to be caught napping
  • bị bất ngờ
 • to catch someone napping
  • bất chợt ai đang ngủ; bất chợt ai đang làm việc gì; bắt được ai đang lầm lỗi gì; làm một cú bất ngờ đối với ai
danh từ
 • dệt tuyết
ngoại động từ
 • (nghành dệt) làm cho lên tuyết
danh từ
 • lối chơi bài napôlêông
 • sự đánh cá tất cả tiền vào một con ngựa; con ngựa mình dốc hết tiền vào để đánh cá
IDIOMS
 • to go up
  • (nghĩa bóng) liều để thắng lớn, được ăn cả ngã về không)
Related search result for "nap"
Comments and discussion on the word "nap"